Bài thi PTE Academic có cấu trúc chi tiết như sau:

 1. Nghe (Listening) – 45-57 phút:

  • Phần 1: Nghe các câu hỏi ngắn và đáp án (5-6 câu)
  • Phần 2: Nghe và điền vào biểu đồ trống (6-7 câu)
  • Phần 3: Nghe và hoàn thành các câu nói (7-8 câu)
  • Phần 4: Nghe các bài giảng ngắn (3-4 câu)
  • Phần 5: Nghe và điền vào các ô trống trong văn bản ngắn (4-5 câu)
  • Phần 6: Nghe và sắp xếp các đoạn hội thoại (5-6 câu)
  • Phần 7: Nghe và trả lời câu hỏi dựa trên bài nói ngắn (3-4 câu)
 2. Đọc (Reading) – 32-41 phút:

  • Phần 1: Đọc và sắp xếp các đoạn văn thành đúng thứ tự (4-5 câu)
  • Phần 2: Đọc và điền vào ô trống trong văn bản (5-6 câu)
  • Phần 3: Đọc và trả lời câu hỏi ngắn (5-6 câu)
  • Phần 4: Đọc các đoạn văn ngắn và trả lời câu hỏi (4-5 câu)
  • Phần 5: Đọc và điền vào bảng biểu (5-6 câu)
  • Phần 6: Đọc và trả lời câu hỏi dựa trên một đoạn văn (3-4 câu)
 3. Nói (Speaking) – 25-30 phút:

  • Phần 1: Tự giới thiệu (personal introduction)
  • Phần 2: Đọc đoạn văn ngắn và trả lời câu hỏi (Read Aloud)
  • Phần 3: Phản hồi câu hỏi ngắn (Repeat Sentence)
  • Phần 4: Trả lời câu hỏi với hình ảnh (Describe Image)
  • Phần 5: Trả lời câu hỏi ngắn (Re-tell Lecture)
  • Phần 6: Trả lời câu hỏi về chủ đề đã nghe (Answer Short Question)
 4. Viết (Writing) – 40-50 phút:

  • Phần 1: Viết một đoạn văn ngắn (Summarize Written Text)
  • Phần 2: Viết một đoạn văn dài (Write Essay)

Lưu ý rằng thời gian thực hiện và số câu hỏi có thể thay đổi trong mỗi phần, nhưng tổng thời gian thi là 3 giờ.