Cách đăng ký thi PTE

Bạn có thể làm theo các bước sau:

Truy cập trang web chính thức của Pearson: Đầu tiên, truy cập vào trang web chính thức của Pearson Test of English (PTE) tại địa chỉ tương ứng với phiên bản PTE mà bạn muốn thi.

Đăng ký thi PTE

Thí dụ: PTE Academic hoặc PTE General.

Tạo tài khoản: Nếu bạn chưa có tài khoản trên trang web của Pearson, hãy tạo một tài khoản mới bằng cách đăng ký thông tin cá nhân của bạn.

Chọn ngày và địa điểm: Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn sẽ có thể chọn ngày thi và địa điểm phù hợp. Trang web sẽ hiển thị danh sách các ngày và địa điểm thi khả dụng gần bạn.

Điền thông tin cá nhân: Điền thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ và thông tin liên lạc khác theo yêu cầu.

Thanh toán: Chọn phương thức thanh toán và hoàn tất quá trình đăng ký. Bạn sẽ được yêu cầu thanh toán phí thi theo hướng dẫn trên trang web.

Xác nhận đăng ký: Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký và thanh toán, bạn sẽ nhận được một xác nhận đăng ký qua email hoặc thông qua tài khoản trên trang web của Pearson.

Lưu ý rằng quy trình đăng ký có thể có những yêu cầu cụ thể tùy thuộc vào quốc gia và phiên bản PTE mà bạn chọn. Vì vậy, hãy kiểm tra các hướng dẫn chi tiết trên trang web của Pearson để đảm bảo bạn tuân thủ đúng quy trình đăng ký cho kỳ thi PTE của mình.

Để đăng ký thi PTE tại Việt Nam

  1. Truy cập trang web chính thức của PTE: Truy cập vào trang web chính thức của Pearson PTE (PTE Academic) hoặc Pearson PTE General. Địa chỉ trang web là: https://pearsonpte.com/
  2. Chọn quốc gia và địa điểm thi: Trên trang web chính thức, chọn quốc gia là “Vietnam” và sau đó chọn địa điểm thi gần bạn. Thông tin về các địa điểm và lịch thi sẽ được hiển thị.
  3. Tạo tài khoản: Nếu bạn chưa có tài khoản trên trang web, bạn cần đăng ký một tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn.
  4. Chọn ngày thi: Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, bạn sẽ có thể chọn ngày thi phù hợp từ danh sách ngày khả dụng.
  5. Điền thông tin cá nhân: Hoàn thành các thông tin cá nhân yêu cầu, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ và thông tin liên lạc.
  6. Thanh toán: Chọn phương thức thanh toán phí thi và hoàn tất quá trình đăng ký.
  7. Xác nhận đăng ký: Sau khi hoàn tất đăng ký và thanh toán, bạn sẽ nhận được xác nhận đăng ký qua email hoặc trong tài khoản của bạn trên trang web.

 

Luyện thi online và bài thi thử: https://www.pearsonpte.com/preparation